უმაღლეს სასწავლებელში ადმინისტრირებას ახორციელებენ უწყებაში მომუშავე მოხელეები, რომელთაც უხდებათ ფართო სპექტრის ამოცანების შესრულება.

სასწავლო განყოფილება

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

რექტორის აპარატი

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

კანცელარია

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება

უცხო ენათა ცენტრი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობისა და კარიერული მხარდაჭერის განყოფილება

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ინფორმაციული სისტემების მართვის სამსახურის დებულება

სამედიცინო კაბინეტი

სამეურნეო სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური