უმაღლეს სასწავლებელში ადმინისტრირებას ახორციელებენ უწყებაში მომუშავე მოხელეები, რომელთაც უხდებათ ფართო სპექტრის ამოცანების შესრულება.

კანცლერი

ვიცე-რექტორი ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით

ვიცე-რექტორი სასწავლო მიმართულებით

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

კანცელარია

საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახური

მარკეტინგისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახური

სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობისა და კარიერული მხარდაჭერის განყოფილება

კვლევების ხელშეწყობის ცენტრი

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

სამედიცინო კაბინეტი

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური