უმაღლეს სასწავლებელში ადმინისტრირებას ახორციელებენ უწყებაში მომუშავე მოხელეები, რომელთაც უხდებათ ფართო სპექტრის ამოცანების შესრულება.

სასწავლო პროცესის მართვისა და მეცნიერების სამსახური

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

რექტორის აპარატი

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

კანცელარია

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობისა და კარიერული მხარდაჭერის განყოფილება

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

სამედიცინო კაბინეტი

სამეურნეო სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური