უმაღლეს სასწავლებელში ადმინისტრირებას ახორციელებენ უწყებაში მომუშავე მოხელეები, რომელთაც უხდებათ ფართო სპექტრის ამოცანების შესრულება.

ორგანიზაციის ძირითადი სტრუქტურული ერთეულები ჩვეულებრივი, ტრადიციული ფუნქციური ელემენტების კომბინაციაა.

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია შედგება შემდეგი სამსახურებისაგან:

სტრუქტურა

სამეცნიერო განყოფილება

სასწავლო განყოფილება

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება

პარტნიორთა კრებისა და რექტორის აპარატი

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

კანცელარია

არქივი

იურიდიული განყოფილება

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

სამედიცინო სამსახური

სამეურნეო სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური