აკადემიური საბჭო გთუნი-ს მართვის ორგანოა, რომლის უფლებამოსილებას განსაზღვრავს „განათლების შესახებ“ კანონი. აკადემიური საბჭო შეიმუშავებს და ამტკიცებს უმაღლესი სასწავლებლის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას; ფაკულტეტების წარდგინებით ამტკიცებს სასწავლო და სამეცნიერო კვლევით პროგრამებს; თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეს – რექტორს და ახორციელებს სასწავლო დაწესებულების მართვის სხვა ფუნქციებს.


აკადემიური საბჭოს წევრები

 1. პროფესორი გიორგი მათიაშვილი - აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი;
 2. პროფესორი მაია უკლება - პრორექტორი;
 3. პროფესორი სოფიკო თევდორაძე - რექტორის აპარატის უფროსი, საბჭოს მდივანი;
 4. პროფესორი რომან შენგელია;
 5. პროფესორი გივი ლობჟანიძე;
 6. ასოც. პროფესორი ნინო ბოჭორიშვილი;
 7. პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი;
 8. პროფესორი მარინე ვეკუა;
 9. პროფესორი თალიკო ჟვანია;
 10. სტუდენტი - ნიკოლოზ გოგოლაძე;
 11. სტუდენტი - ქრისტინე არაბიძე;
 12. სტუდენტი - გიორგი ახალკაციშვილი