აკადემიური საბჭო არის გთუნი-ს უმაღლესი წარმომადგენლობითი კოლეგიური მართვის ორგანო, რომლის უფლებამოსილებანი განსაზღვრულია უნივერსიტეტის დებულებით და აკადემიური საბჭოს დებულებით.

აკადემიური საბჭო შეიმუშავებს და ამტკიცებს: უნივერსიტეტის დებულებას, დებულებაში შესატან ცვლილებებსა და დამატებებს; უნივერსიტეტის სტრუქტურას და მისიას; უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებს. ფაკულტეტის საბჭოების წარდგინებით ამტკიცებს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს და ა.შ.

აკადემიური საბჭოს წევრები

 1. პროფესორი გიორგი მათიაშვილი - აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი;
 2. პროფესორი მაია უკლება - პრორექტორი;
 3. პროფესორი სოფიკო თევდორაძე - რექტორის აპარატის უფროსი, საბჭოს მდივანი;
 4. პროფესორი რომან შენგელია;
 5. პროფესორი გივი ლობჟანიძე;
 6. ასოც. პროფესორი ნინო ბოჭორიშვილი;
 7. პროფესორი ლალი ჩაგელიშვილი;
 8. პროფესორი მარინე ვეკუა;
 9. პროფესორი თალიკო ჟვანია;
 10. სტუდენტი ნიკოლოზ გოგოლაძე;
 11. სტუდენტი ქრისტინე არაბიძე;
 12. სტუდენტი მარიამ სისაური;
 13. სტუდენტი გიორგი ახალკაციშვილი