გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მმართველი საბჭო არის უნივერსიტეტის, კოლეგიური მართვის ორგანო, რომელიც დებულებით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებებს იღებს ხმათა უმრავლესობით;

საბჭოს მიზანია უნივერსიტეტის განვითარებისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღება;

საბჭო დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში. ის ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, მმართველი საბჭოს დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი შიდა სამართლებრივი აქტებით.