აკადემიური საბჭო გთუნი-ს მართვის ორგანოა, რომლის უფლებამოსილებას განსაზღვრავს „განათლების შესახებ“ კანონი. აკადემიური საბჭო შეიმუშავებს და ამტკიცებს უმაღლესი სასწავლებლის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას; ფაკულტეტების წარდგინებით ამტკიცებს სასწავლო და სამეცნიერო კვლევით პროგრამებს; თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეს – რექტორს და ახორციელებს სასწავლო დაწესებულების მართვის სხვა ფუნქციებს.


აკადემიური საბჭოს წევრები

  1. გიორგი მათიაშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი;
  2. მაია უკლება - პროფესორი;
  3. გელა ალადაშვილი – პროფესორი;
  4. შენგელი ფიცხელაური - პროფესორი;
  5. მარინე ვეკუა - პროფესორი;
  6. სოფიკო თევდორაძე - პროფესორი; აკადემიური საბჭოს მდივანი (ხმის უფლების გარეშე).