მისამართი: საქართველო, 0101, თბილისი, სამღერეთის ქ. 5
ტელეფონი:

(995 32) 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91;

ფაქსი: (995 32) 2 246 591
ელ. ფოსტა: info@gtuni.edu.ge
ვებ გვერდი: www.gtuni.edu.ge