ჯანდაცვა

გურამ თვართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული სამედიცინო სამსახური ზრუნავს თითოეული სტუდენტის ჯანმრთელობაზე. გამოცდილი ექიმი, ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს, მზად არის, პირველადი დახმარება აღმოუჩინოს დაზარალებულს.

სამედიცინო კაბინეტი უზრუნველყოფილია პირველადი დახმარებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელი მედიკამენტით.