თქვენი მისწრაფებები, თქვენი არჩევანი


მაგისტრატურა არის უმაღლესი განათლების მიღების მეორე საფეხური. მაგისტრატურაში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელმაც ჩააბარა საერთო სამაგისტრო გამოცდები, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით, გააჩნია შესაბამისი სერტიფიკატი და წარმატებით გადალახა ფაკულტეტის დებულებით განსაზღვრული მისაღები პროცედურა.

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და მიზნად ისახავს ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის ან მკვლევარის მომზადებას.

სამაგისტრო პროგრამით სწავლების მანძილზე სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 120 კრედიტი, სასწავლო წლის მანძილზე - საშუალოდ 60 კრედიტი.