გთუნი აქტიურად მუშაობს საკუთარი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით და ორიენტირებულია საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებაზე.

უნივერსიტეტი ახორციელებს აქტიურ პარტნიორობას შემდეგ ორგანიზაციებთან: