უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები

თარიღი ბიზნესისა და სოციალური
მეცნიერებების ფაკულტეტი
სამართლის
ფაკულტეტი
2018 წლის
გამოშვება
ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა მაგისტრატურა

თარიღი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2017 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი


მაგისტრატურა

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
2016 წლის გამოშვება ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა მაგისტრატურა მაგისტრატურა
2015 წლის გამოშვება ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა მაგისტრატურა მაგისტრატურა

2014 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2013 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2012 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2011 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2010 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა