ფაკულტეტები

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს.

უნივერსიტეტშიო ფუნქციონირებს ორი ფაკულტეტი: ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების და სამართლის ფაკულტეტი.

ფაკულტეტებზე ხორციელდება შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

- მენეჯმენტი;

- მარკეტინგი;

- ფინანსები

ტურიზმი

ჟურნალისტიკა

ფსიქოლოგია

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

მაგისტრატურა

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • საბანკო საქმე;
  • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

  • სამართალმცოდნეობა.

მაგისტრატურა

  • სისხლის სამართალი;
  • კერძო სამართალი.