სტიპენდია, მისი მიღების წესი და პროცედურა


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში სტიპენდია, სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების მინიჭების წესის თანახმად, ინიშნება სწავლების მეორე წლიდან, სწავლების პირველი წლის შედეგების გათვალისწინებით.

სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების ოდენობა განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით.