კურსდამთავრებულები და მეგობრები

ელენე მარგალიტაშვილი

ელენე მარგალიტაშვილი

H&M (Hennes&Mauritz Georgia) - თარჯიმან-კორექტორი


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი საუკეთესო არჩევანია, რაც ცხოვრებაში გამიკეთებია!

ეს არის ადგილი, სადაც გამჩნევენ; ადგილი, სადაც უკეთესი ადამიანი ხდები; ადგილი, რომელიც თავიდან თითქოს შორი, შემდეგ კი ყველაზე ახლობელია.

სადაც არ უნდა ვისწავლო, რომელი უნივერსიტეტის სახელიც არ უნდა შეემატოს ჩემს ბიოგრაფიას, ყოველთვის, როდესაც კითხვას დამისვამენ, ყველაზე დიდი სიამაყით, სითბოთი და სიყვარულით ვუპასუხებ, რომ მე გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ვსწავლობდი! 

 


გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების ფუნქციაა, ხელი შეუწყოს საგანმანათლებლო საქმიანობას, უზრუნველყოს სწავლების ხარისხის მაღალი დონე, ახალი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ცოდნის ინოვაციური ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების ჩაბმა სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებში, ხელი შეუწყოს პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებასა და გაფართოება-განმტკიცებას საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ბიზნესსტრუქტურებთან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორთან, შეიმუშაოს წინადადებები და კონკრეტული რეკომენდაციები უწყვეტი განათლების, აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ეფექტიანი სისტემის, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისა და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას გაუმჯობესების მიზნით.


უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებია:


აკადემიური საბჭო
რექტორი
რექტორის მოადგილე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური