2021 – 2022 სასწავლი წელი

(ბაკალავრიატის საფეხური)

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე, შემოხაზე საგანმანათლებლო პროგრამის კოდი და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში:
- ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი, მენეჯმენტი) - 1430102
- ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) - 1430101

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ტურიზმის პროგრამაზე, შემოხაზე საგანმანათლებლო პროგრამის კოდი და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში:

- ტურიზმი - 1430105

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია


  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის სამართლის პროგრამაზე შემოხაზე საგანმანათლებლო პროგრამის კოდი და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში:

- სამართალი - 1430104

ჩასაბარებელი გამოდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ჟურნალისტიკის პროგრამაზე, შემოხაზე საგანმანათლებლო პროგრამის კოდი და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში:

- ჟურნალისტიკა - 1430103

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ფსიქოლოგიის პროგრამაზე, შემოხაზე საგანმანათლებლო პროგრამის კოდი და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში:

- ფსიქოლოგია - 1430106

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

#გთუნი

#ვისაცსწავლაუნდა

#როცასწავლასიამოვნებაა

#შექმენიშენიმომავალიჩვენთანერთად