სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს. სამსახურის დებულება განსაზღვრავს სამსახურის სამართლებრივ სტატუსს, ფუნქციებსა და ამოცანებს, მართვის ორგანიზაციას და სტრუქტურას, აგრეთვე მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

სამსახურის ამოცანები და ფუნქციებია:

  • საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძველზე უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის, ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალისთვის, სწავლის, შრომისა და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის შესაბამისი ტექნიკური პირობების შექმნა.
  • უნივერსიტეტის საერთო კომპიუტერული ქსელის შექმნა, მისი მართვა და სისტემატიური განახლება-გაფართოება, მისი უსაფრთხოობის უზრუნველყოფა, ახალი მომხმარებლების ჩართვისათვის საჭირო სამონტაჟო და პროგრამული სამუშაოების ჩატარება;
  • უნივერსიტეტის მონაცემთა კომპიუტერული ბაზების მომხმარებელთა სარგებლობის უზრუნველყოფა. ბაზის სერვერების დარეზერვება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • სხვადასხვა საფინანსო პროგრამების ბანკებთან კავშირის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  • პრეზენტაციებისათვის შესაბამისი აპარატურისა და ელექტრონული მასალის მომზადებაში დახმარების გაწევა;
  • ვიდეოკონფერენეციებისათვის ქსელური მხარდაჭერის კონფიგურირება და შესაბამისი აპარატურის მომზადება და გამართული ფუნქციონირება და ა.შ.
სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესითა და სამსახურის დებულებით.


სამსახურის უფროსი: შოთა კაპანაძე
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +111
ელ. ფოსტა: shota.kapanadze@gtuni.edu.ge