2023-2024 სასწავლო წლის
აკადემიური კალენდარი

მაგისტრატურა

დასაწყისი

დასასრული

შემოდგომის სემესტრი

02 - 10 -2023

01 - 03 - 2024

სალექციო პერიოდი

02 - 10 - 2023 10 - 01 - 2024

დასკვნითი გამოცდები

22 - 01-2024

09 - 02 – 2024

შუალედური შემოწმება

13 - 11-2023

24 - 11 - 2023

გაზაფხულის სემესტრი

04 - 03 - 2024

26 - 07 - 2024

სალექციო პერიოდი

04 - 03 - 2024

14 - 06 -2024

შუალედური გამოცდები

15 - 04 - 2024

26 - 04 - 2024

დასკვნითი გამოცდები

17 - 06 - 2024

05 - 07 - 2024

დამატებითი გამოცდები

08 - 07 - 2024

26 - 07 - 2024იხილეთ დაწვრილებით