სასწავლო განყოფილება წარმოადგენს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის ძირითადი ამოცანაა სასაწავლო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად წარმართვისა და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადების პროცესისათვის ხელშეწყობა და სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, განყოფილების დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.
განყოფილების უფროსი: როზა ტყემალაძე
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +116
ელ. ფოსტა: roza.tkemaladze@gtuni.edu.ge