კურსის ღირებულება


გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის კურსის ღირებულება შეადგენს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს; მაგისტრატურის - 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს.

გადახდის ფორმა


გადახდა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

გადახდის ვადასწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

  • პირველი ნაწილი - სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში (პირველკურსელთა გარდა);
  • მეორე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე;
  • მესამე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მარტამდე;
  • მეოთხე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მაისამდე.

საბანკო რეკვიზიტები


მიმღები: შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
საიდენტიფიკაციო N: 204555524
ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006

მიმღების ბანკი: თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22