კურსის ღირებულება


გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის კურსის ღირებულება შეადგენს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს; მაგისტრატურის - 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს.

გადახდის ფორმა


გადახდა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

გადახდის ვადასწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

  • პირველი ნაწილი - სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში (პირველკურსელთა გარდა);
  • მეორე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე;
  • მესამე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მარტამდე;
  • მეოთხე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მაისამდე.

საბანკო რეკვიზიტები


მიმღები: შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
საიდენტიფიკაციო N: 204555524
ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006

მიმღების ბანკი: თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22

სტიპენდია, მისი მიღების წესი და პროცედურა


გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში სტიპენდია, სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების მინიჭების წესის თანახმად, ინიშნება სწავლების მეორე წლიდან, სწავლების პირველი წლის შედეგების გათვალისწინებით.

სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების ოდენობა განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით.