გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს ჩამოყალიბებული აქვს მისია, რომელიც გამოხატავს მის თვითმყოფადობას, აღიარებულ ფასეულობებსა და მიზნებს. უნივერსიტეტი დგამს ქმედით ნაბიჯებს, რათა სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა კარგად გაიაზრონ უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგია, სახელმძღვანელო პრინციპები და ფასეულობები. გააცნობიერონ საკუთარი უფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, რაც განაპირობებს დისციპლინირებულ ინტელექტუალურ საქმიანობას“ (ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტი) და წარმოადგენს მყარ საფუძველს აკადემიური თავისუფლების ეფექტიანი გამოყენების, სწავლისა და სწავლების ადეკვატური პირობების შესაქმნელად.

გთუნი აცნობიერებს ვალდებულებებს დემოკრატიის წინაშე, გმობს რასიზმს, ქსენოფობიას და რელიგიურ შეუწყნარებლობას, ამ სულისკვეთებას უზიარებს და გადასცემს სტუდენტებს;

გთუნი-ს სწამს, რომ მისი არსებობის ცხრა წლის მანძილზე, მიშვნელოვან საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მისიას ასრულებს და წვლილი შეაქვს საზოგადოების განვითარებაში;

გთუნი აცნობიერებს, რომ დგას სერიოზული გამოწვევების წინაშე, მომზადებული ხვდება მათ, გეგმავს შემდეგი შვიდი წლის განვითარების სტრატეგიას და მომავალზეა ორიენტირებული.

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისია ეფუძნება საქართველოსა და ევროპული უმაღლესი განათლების მიზნებს და ასახავს უნივერსიტეტის ძირითად დანიშნულებას და როლს საგანმანათლებლო სივრცეში.

გთუნი-ს მისია არის ფუნდამენტი, რასაც ეფუძნება ინსტიტუციური იდენტობა და უწყვეტობის უზრუნველყოფა. ამასთან, როგორც თვითკრიტიკული დაწესებულება, გთუნი პერიოდულად გააანალიზებს და საჭიროების შემთხვევაში დააზუსტებს მას.

იხილეთ გთუნის მისია