გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს ჩამოყალიბებული აქვს მისია, რომელიც გამოხატავს მის თვითმყოფადობას, აღიარებულ ფასეულობებსა და მიზნებს. უნივერსიტეტი დგამს ქმედით ნაბიჯებს, რათა სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა კარგად გაიაზრონ უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგია, სახელმძღვანელო პრინციპები და ფასეულობები. გააცნობიერონ საკუთარი უფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, რაც განაპირობებს დისციპლინირებულ ინტელექტუალურ საქმიანობას“ (ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტი) და წარმოადგენს მყარ საფუძველს აკადემიური თავისუფლების ეფექტიანი გამოყენების, სწავლისა და სწავლების ადეკვატური პირობების შესაქმნელად.

იხილეთ გთუნის მისია