გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა

მაღალრეიტინგულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებად დამკვიდრება ქვეყანაში, რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ;

სტუდენტის მომზადება კონკურენტული შრომის ბაზრის გამოწვევებისა და 21-ე საუკუნის გლობალური საზოგადოების ღირსეული წევრობისათვის თანამედროვე მეცნიერულ, პედაგოგიურ, ტექნოლოგიურ მიღწევებზე დაფუძნებული, პრაქტიკული ღირებულებების შემცველი თეორიული ცოდნის შეთავაზებით, სტუდენტის პიროვნული პოტენციალის რეალიზებისა და კარიერული წარმატებისთვის განუხრელი ზრუნვით;

საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში ანგარიშგასაწევი ადგილის მოპოვებისთვის ზრუნვა აკადემიური და სამეცნიერო თანამშრომლობის ხარისხის ამაღლებით და თანამშრომლობის ფორმების დივერსიფიკაციით;

საუნივერსიტეტო გარემოს, მისი სასწავლო და სამეცნიერო რესურსების მდგრადი განვითარება, რესურსების გადანაწილება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისა და საზოგადოების განვითარების საქმეში წვლილის შეტანის მიზნებისათვის;

დისკრიმინაციის დაუშვებლობა ფიზიკური შესაძლებლობების, რელიგიური, ეთნიკური, სოციალური კუთვნილებისა და შეხედულებების ნიშნით.

ღირებულებები, მისწრაფებები და სახელმძღვანელო პრინციპები

ძირითადი ღირებულებები:

ჩვენ ვიცავთ ეროვნულ ინტერესებს;

პატივს ვცემთ ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და ფასეულობებს;

ვაცნობიერებთ ვალდებულებებს დემოკრატიის წინაშე, ვგმობთ რასიზმს, ქსენოფობიას და რელიგიურ შეუწყნარებლობას; ამ სულისკვეთებას ვუზიარებთ და გადავცემთ სტუდენტებს;

ვიცავთ კანონის და დემოკრატიული პრინციპების უზენაესობას;

ვაფასებთ პროფესიონალიზმს, კეთილსინდისიერებას და ანგარიშვალდებულებას;

ვსაქმიანობთ გამჭვირვალედ და სამართლიანად.

გავხდეთ ფართოდ ცნობადი, მაღალი რეპუტაციის, კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო დაწესებულება;

ვიქცეთ თანამედროვე მეცნიერულ მიღწევებზე და პრაქტიკაზე დაფუძნებული თეორიული ცოდნის გადაცემით გამორჩეულ ერთ-ერთ სანიმუშო დაწესებულებად;

მივაღწიოთ განათლების ხელმისაწვდომობას და მის მაღალ ხარისხს, ნაკარნახევს საზოგადოების კანონზომიერი განვითარების მოთხოვნებით.

ჩვენი მისწრაფებებია: ჩვენი სახელმძღვანელო პრინციპებია:

კოლეგიალობა, გაზიარებული ხედვები, გუნდური მუშაობა;

სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ჩართულობა ღია და შეუზღუდავ დისკუსიებში თავისუფლებისა და თანასწორობის საფუძველზე;

მაღალი ხარისხისადმი სწრაფვა საუნივერსიტეტო საქმიანობის ყველა ასპექტში და მდგრადი განვითარება;

საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანა.

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის

2017-2024 წწ. სტრატეგიული განვითარების გეგმა

2017-2024 წლებში გთ-უნის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტებია:

  1. I. დისციპლინირებული ინტელექტუალური საქმიანობა და მისი სრულყოფა განათლების ყველა ასპექტის ხარისხის გაუმჯობესებით;
  2. II. კვლევის, ნოვაციებისა და კრეატიულობის ყოველმხრივი მხარდაჭერა;
  3. III. ინსტიტუციური ინტერნაციონალიზაციის გაღრმავება და შემდგომი განვითარება;
  4. IV. ინსტიტუციური მდგრადობის უზრუნველყოფა და კონკურენტუნარიანობის ზრდა.

ამ პრიორიტეტების რეალიზაციისათვის შექმნილ სატრატეგიულ გეგმაში მოცემულია

გაზომვადი, მიღწევადი, რეალისტური სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები და მათი განხორციელების

მექანიზმები.