უნივერსიტეტის მისია


კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიული პირი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი – აღიარებს ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის აუცილებლობას და თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული საგანმანათლებლო პოლიტიკის შესაბამისად, ავტონომიურობის უფლების დაცვით. გთსუ ითვალისწინებს ბოლონიის დიდი ქარტიითა (Magna Charta) და ლისაბონის კონვენციით გამოხატულ პრინციპებს, ამასთან, უპირველეს მნიშვნელობას ანიჭებს ეროვნული ინტერესების შესატყვისი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას.

სასწავლო უნივერსიტეტში აღიარებული ძირითადი ფასეულობებია:

 1. ზოგადსაკაცობრიო იდეალებისა და ღირებულებების პატივისცემა;
 2. ეროვნული ინტერესებისა და კანონის უზენაესობა;
 3. დემოკრატიულობა, გამჭვირვალობა და სამართლიანობა;
 4. პროფესიონალიზმი, განათლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხი;
 5. სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება;
 6. აკადემიური პერსონალის აკადემიური თავისუფლება;
 7. კეთილსინდისიერება;
 8. ანგარიშვალდებულება.

ამ ფასეულობებზე დაყრდნობით, გთსუ-ს მისიაა აკადემიური დანიშნულების სრულყოფა. მისი განხორციელების მექანიზმებია:

 • უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებებით;
 • პროფესიული განათლების პროგრამის/პროგრამების მომზადება–განხორციელება;
 • ბაზრისა და საზოგადოების მოთხოვნის შესაბამისად ახალი (მათ შორის, უმაღლესი განათლების III საფეხურის) პროგრამების მომზადება–განხორციელება;
 • მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი პროფესიონალების მომზადება, რომელნიც პატივს სცემენ და აღიარებენ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ადამიანთა უფლებებსა და თავისუფლებებს; კულტურათაშორისი ურთიერთობების, ტოლერანტობისა და ჰუმანიზმის იდეალებს;
 • სტუდენტების უზრუნველყოფა ახალ ცოდნაზე და კვლევებზე დაფუძნებული, თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცესთან თავსებადი და შესადარისი სასწავლო პროგრამების არჩევანით;
 • სტუდენტთა აკადემიური და პერსონალური განვითარების, თვითრეალიზაციისა და კარიერული წარმატებისათვის ყველა პირობის შექმნა;
 • ცოდნის სოციალური ტრანსფორმაციის აუცილებლობის გათავისება და განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და დახვეწის გზებზე პერმანენტული ზრუნვა;
 • სტუდენ­ტების უფლებებისა და თავისუფლებების განუხრელი დაცვა;
 • სამეცნიერო აქტივობებში, ჯანსაღ სპორტულ-შემოქმედებით სტუდენტურ ცხოვრებაში სტუდენტთა მოტივირებასა და ჩართვაზე ზრუნვა;
 • სტუდენტთა ლიდერობის უნარ-ჩვევების, ინიციატივის, კრეატიულობისა და აქტიურობის ყოველმხრივი წახალისება;
 • გთსუ-ს კორპორატიული სპეციფიკის გათვალისწინებით, სტუდენტებთან ინდივიდუალური მიდგომების გზების ძიება, მათთან გულისხმიერი და კოლეგიალური დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებაზე ზრუნვა;
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმების პირობების შექმნის მიზნით, დამსაქმებლებთან ურთიერთობების გაღრმავება;
 • კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობების ეფექ­ტიანი ტაქტიკის შემუშავება, რისთვისაც უნივერსიტეტი აცხადებს მზადყოფნას მუდმივად გაუწიოს მათ უანგარო დახმარება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას წარმოქმნილი საჭიროებების შესაბამისად, კონსულტაციების, კურსების, უახლესი ლიტერატურით უზრუნველყოფისა და სხვა გზებით;
 • პროფესორ-მასწავლებლების აღიარებული აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფა, მათი პროფესიონალიზმის, კვალი­ფიკაციის, გამოცდილების, ინიციატივების, შემოქმედებითობის პატივისცემა და წახალისება;
 • სამეცნიერო კვლევებისა და საგრანტო პროექტების მომზადებისათვის პირობების შექმნა;
 • ქართულ ენაზე მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელოების შექმნისა და გამოცემის განსაკუთრებული ხელშეწყობა;
 • ცოდნისა და გამოცდილების მუდმივი განახლებისა და სრულყოფის მიზნით, აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას (მათ შორის საზღვარგარეთ), სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის უზრუნველყოფა;
 • ახალგაზრდა, პერსპექტიული კადრის მოზიდვის, მათი პროფესიული, და სამეცნიერო-პედაგოგიური ზრდის ყოველმხრივი ხელშეწყობა;
 • საზოგადოების უწყვეტი განათლებისთვის (LLL) პირობების შექმნა;
 • უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება და განვითარება;
 • დაწესებულების ორგანიზაციული კულტურისა და ძირითადი ფასეულობების: მართვის დემოკრატულობის, გამჭვირვალობისა და სამართლიანობის პრინციპების დაცვა და გაფრთხილება; უნივერსიტეტის მართვაში, საგანმანათლებლო-სასწავლო პროცესის ორგანიზებაში, შეფასებისა და კონტროლის პროცესში აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობის ყოველმხრივი ხელშეწყობა;
 • ატერიალური რესურსების ეფექტიანად გამოიყენება და სრულყოფა;
 • მისიის ზემოაღნიშნული პრიორიტეტების წარმატებით განხორციელება და მაღალი კორპორატიული რეპუტაციის მქონე დაწესებულების სახელის მოპოვება და დამკვიდრება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მომავალში მის საზღვრებს გარეთაც.

გთსუ-ს მისიის შესასრულებლად ჩამოყალიბებული აქვს მიზნები, ამოცანები, სამოქმედო გეგმა, რომლებიც ასახავს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებს და მათი განხორციელების სტრატეგიულ გეგმას, როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი პერსპექტივით.

გთსუ მოწოდებულია მუდმივად გააანალიზოს და განაახლოს მისია, რათა უზრუნველყოს სასწავლო დაწესებულების შესაბამისობა სახელმწიფოს, საზოგადოების, შრომის ბაზრის ცვლად მოთხოვნებთან და თანამედროვე გამოწვევებთან.