გთუნი-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს მუშობას უნივერსიტეტის შინაგანაწესის საფუძველზე. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და აგრეთვე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელები ფაკულტეტებზე მუშაობენ, რათა გააუმჯობესონ სწავლების ხარისხი უახლესი სასწავლო მეთოდების დანერგვითა და სასწავლო პროგრამების დახვეწის გზით.

სამსახურის მიზანია:

უნივერსიტეტში სწავლებისა და კვლევის ხარისხის ამაღლება და მინიჭებული კვალიფიკაციების დასაქმების ბაზართან კავშირის უზრუნველყოფა.

ამოცანები:

  1. უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის სისტემატური შეფასება;
  2. უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ეტაპობრივი სრულყოფა;
  3. უნივერსიტეტის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის (სწავლის, სწავლებისა და კვლევის პირობების) ეტაპობრივი სრულყოფა;
  4. საერთაშორისო თანამშრომლობის და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაცია;

სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლებისშესახებ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, ამსახურის დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

სამსახურის უფროსი: ნინო გაგელიძე
ტელ.: (995 32) 2 66-15-12
ელ. ფოსტა: nino.gagelidze@gtuni.edu.ge