კანცლერი არის უნივერსიტეტის უმაღლესი ადმინისტრაციული მმართველი, ფინანსური, მატერიალური და ადმინისტრაციული რესურსების მართვის სფეროში. საფინანსო ეკონომიკურ ურთიერთობებში კანცლერი უფლებამოსილია წარმოადგინოს უნივერსიტეტი;

კანცლერი უფლებამოსილია:

  • უხელმძღვანელოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას;
  • უნივერსიტეტის სახელით დადოს ფინანსური ხასიათის გარიგებები;
  • მართოს და განკარგოს უნივერსიტეტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური ფასეულობები, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ფინანსური და მატერიალური რესურსების რაციონალური მართვა;
  • კოორდინაცია და კონტროლი გაუწიოს ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის მუშაობას;
  • კანცლერი, უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, გამოსცემს სამართლებრივ აქტს.