გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ“–ის სამედიცინო სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს.

სამედიცინო სამსახურის ძირითადი ამოცანა და ფუნქციაა:

უნივერსიტეტში დასაქმებულ პირთა და სტუდენტთა პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა.

სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, სამსახურის დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.