გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.

- სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა და დირექტორის წინაშე;

- სამსახურს შეიძლება ჰქონდეს სპეციალური ფორმა შესაბამისი განმასხვავებელი ნიშნებით;

სამსახურის ძირითადი ამოცანაა სასწავლო კორპუსში, ეზოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე წესრიგისა და უნივერსიტეტის კუთვნილი მატერიალური ქონების დაცვა, აგრეთვე სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის დებულებითა და

წინამდებარე დებულებით.