თქვენი მისწრაფებები, თქვენი არჩევანი


ბაკალავრიატი არის უმაღლესი განათლების სწავლის პირველი საფეხური. ბაკალავრიატში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მფლობელს, რომელმაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით, ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და უმაღლესი განათლების დაწესებულებაში გაიარა რეგისტრაცია.

საბაკალავრო პროგრამით სწავლების მანძილზე სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 240 კრედიტი, წელიწადში - საშუალოდ 60 კრედიტი; დაუშვებელია სტუდენტის წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 75 კრედიტს.

ბაკალავრიატში სტუდენტის მიღწევების შეფასებისას უმაღლესი სასწავლებელი ხელმძღვანელობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული (ECTS) სისტემით (ბრიუსელი; 2005.14.02); ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონით (2004.21.12) და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესით (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #3; 2007.05.01) განსაზღვრული შეფასების სისტემით.