ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 22 საშტატო ერთეული. მათგან 11 სრული პროფესორია; 10 - ასოცირებული პროფესორი და 1 - ასისტენტ-პროფესორი;

სამართლის ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 16 საშტატო ერთეული. მათგან 9 სრული პროფესორია; 6 - ასოცირებული პროფესორი და 1 - ასისტენტ - პროფესორი;

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 21 საშტატო ერთეული. მათგან 9 სრული პროფესორია; 10 - ასოცირებული პროფესორი.