ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 39 საშტატო ერთეული. მათგან 20 პროფესორი, 17 ასოცირებული პროფესორი და 2 ასისტენტი.

სამართლის ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 18 საშტატო ერთეული. მათგან 9 პროფესორია; 9 - ასოცირებული პროფესორი.