ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 38 საშტატო ერთეული. მათგან 21 პროფესორია და 17 - ასოცირებული პროფესორი.

სამართლის ფაკულტეტზე საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ემსახურება 17 საშტატო ერთეული. მათგან 11 პროფესორია; 6 - ასოცირებული პროფესორი.