სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილების მისიაა სტუდენტების საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში აქტიური ჩართვა და კურსდამთავრებულთა ფართო და მძლავრი ქსელის შექმნა,

განყოფილების მიზანია:

  • სტუდენტების უფლებებისა და თავისუფლებების განუხრელი დაცვა; სტუდენტთა საქმიანი ინიციატივების და აქტიურობის ყოველმხრივი წახალისება, მხარდაჭერა და კოორდინირება; ჯანსაღ სპორტულ-შემოქმედებით სტუდენტურ ცხოვრებაში სტუდენტთა მოტივირებისა და ჩართვის უზრუნველყოფა;
  • გთუნი-ს სტუდენტთა ინდივიდუალური მიდგომების გზების ძიება;
  • კურსდამთავრებულებსა და უნივერსიტეტს შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, მის განმტკიცებასა და განვითარებაზე ზრუნვა.

განყოფილების ამოცანებია:

  • შემოქმედებითი, სპორტული, შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, გამოფენების დაგეგმვა, ორგანიზება, შეფასება;
  • სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, სტუდენტური პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
  • სხვადასხვა სტუდენტურ პროგრამებზე (როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ისე საზღვარგარეთ) ინფორმაციის მოძიება, გავრცელება და მათში სტუდენტთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;
  • პარტნიორი უნივერსიტეტების ანალოგიურ სტრუქტურებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა;
  • კურსდამთავრებულთა დასაქმების ბაზის შექმნა-განახლება;
  • კურსდამთავრებულთა და სტუდენტთა სხვადასხვა თემატური შეხვედრების ორგანიზება.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით, შინაგანაწესით, განყოფილების დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

განყოფილების უფროსი:

თეა ჯოხაძე

ტელ.:

(995 32) 266-15-12 +119

ელ. ფოსტა:

tea.jokhadze@gtuni.edu.ge