სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილების მისიაა სტუდენტების საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში აქტიური ჩართვა და კურსდამთავრებულთა ფართო და მძლავრი ქსელის შექმნა,

განყოფილების მიზანია:

  • სტუდენტების უფლებებისა და თავისუფლებების განუხრელი დაცვა; სტუდენტთა საქმიანი ინიციატივების და აქტიურობის ყოველმხრივი წახალისება, მხარდაჭერა და კოორდინირება; ჯანსაღ სპორტულ-შემოქმედებით სტუდენტურ ცხოვრებაში სტუდენტთა მოტივირებისა და ჩართვის უზრუნველყოფა;
  • გთსუ-ს სტუდენტთა ინდივიდუალური მიდგომების გზების ძიება;
  • კურსდამთავრებულებსა და უნივერსიტეტს შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, მის განმტკიცებასა და განვითარებაზე ზრუნვა.

განყოფილების ამოცანებია:

  • შემოქმედებითი, სპორტული, შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, გამოფენების დაგეგმვა, ორგანიზება, შეფასება;
  • სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, სტუდენტური პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
  • სხვადასხვა სტუდენტურ პროგრამებზე (როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ისე საზღვარგარეთ) ინფორმაციის მოძიება, გავრცელება და მათში სტუდენტთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;
  • პარტნიორი უნივერსიტეტების ანალოგიურ სტრუქტურებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა;
  • კურსდამთავრებულთა დასაქმების ბაზის შექმნა-განახლება;
  • კურსდამთავრებულთა და სტუდენტთა სხვადასხვა თემატური შეხვედრების ორგანიზება.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით, შინაგანაწესით, განყოფილების დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

განყოფილების უფროსი:

თეა ჯოხაძე

ტელ.:

(995 32) 266-15-12 +119

ელ. ფოსტა:

tea.jokhadze@gttu.edu.ge