კანცელარია უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულია და უზრუნველყოფს საქმისწარმოებასა და დოკუმენტბრუნვას.

ძირითადი ფუნქციებია:

  • საქმისწარმოების წარმართვა და სრულყოფა;
  • კორესპონდენციის აღრიცხვა და სრულყოფა;
  • შემოსული და გასული კორესპონდენციის აღრიცხვა;
  • ბრძანებათა გამოცემა და აღრიცხვა;
  • საარქივო საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტოლი.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, განყოფილების დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

კანცელარიის უფროსი: ქეთევან საღირაშვილი
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +112
ელ. ფოსტა: keti.sagirashvili@gtuni.edu.ge