საერთაშორისო ურთიერთობები

გთუნი თავის საქმიანობას წარმართავს ბოლონიის პროცესის ინსტრუმენტებით (კვალიფიკაციათა ჩარჩო, სწავლის შედეგები, აღიარება, დიპლომის დანართი, ECTS, ESG), ამასთან მოწოდებულია გააძლიეროს ძალისხმევა სასწავლო დაწესებულების მეტი ინტერნაციონალიზაციისთვის, რაც წარმოადგენს გთუნის განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ასპექტს.


ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა საერთო საუნივერსიტეო სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია და გამომდინარეობს გთუნის ხედვისა და მისიისაგან.


იხილეთ ვრცლად ...