კურსის ღირებულება

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში მაგისტრატურის კურსის ღირებულება შეადგენს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს.


გადახდის ფორმა

გადახდა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.


გადახდის ვადა

სწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

პირველი ნაწილი - სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში (პირველკურსელთა გარდა);
მეორე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე;
მესამე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მარტამდე;
მეოთხე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მაისამდე.


საბანკო რეკვიზიტები

მიმღები: შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"

საიდენტიფიკაციო N: 204555524
ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006

მიმღების ბანკი: თი ბი სი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22