ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეის სტრუქტურულ ერთეულს და თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, სხვა საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი წესებით.

სამსახურის საქმინობის ძირითადი სფეროა უნივესიტეტის პერსონალის მართვასთან დაკავშირებული სამუშაოების ორგანიზება, კოორდინაცია და კონტროლი.

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:
  • მმართველობით-ადმინისტრაციული, აკადემიური პერსონალის, სასწავლო, დამხმარე და მომსახურე პერსონალის შერჩევა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში სამუშაოდ;
  • თანამედროვე მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და პრინციპების გათვალისწინებით ადამიანური რესურსების მართვასა და ოპტიმალურ გამოყენებასთან დაკავშირებულ ტაქტიკურ და სტრატეგიულ საკითხებზე დასკვნების მომზადება;
  • უნივერსიტეტში მოქმედი შრომის ანაზღაურების, მატერიალური წახალისების სისტემის გაანალიზება-ოპტიმიზაცია;
  • პერსონალის განვითარების, სწავლებისა და გადამზადების გეგმების შედგენა-შემუშავება;
  • შრომითი ურთიერთობების მონაწილე მხარეთა ინტერესებში გარკვევა;
  • დასაქმებულთა ურთიერთობების მხარეების შესწავლა.

სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, სამსახურის დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

დეპარტამენტის უფროსი: ქეთევან დევდარიანი
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +112
ელ. ფოსტა: keti.devdariani@gtuni.edu.ge
hr@gtuni.edu.ge