კურსის ღირებულება


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის კურსის ღირებულება შეადგენს 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს; მაგისტრატურის - 2 250 (ორი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს.