გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ყოველწლიურ, მრავალდარგობრივ სამეცნიერო შრომათა კრებულში წარმოდგენილი ნაშრომები ეძღვნება სამართლის, ეკონომიკის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური საკითხების კვლევას.

გამოცემის მიზანია, ხელი შეუწყოს ქართველი და უცხოელი ავტორების, განსაკუთრებით, ახალგაზრდა სპეციალისტების, მეცნიერული ძიების გაღრმავებას, ორიგინალური კონცეფციების წარმოჩენას, აკადემიური კონტაქტების გაფართოებას და ერთობლივი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტების შექმნას, საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გახორციელებული საქმიანობის შედეგად შემოთავაზებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების გაშუქებას.

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული დაარსდა 2011 წელს და რეფერირდება ტექინფორმის ქართულ რეფერატულ ჟურნალში.

სამეცნიერო შრომათა კრებულში გამოსაქვეყნებელი ნაშრომისათვის წაყენებული მოთხოვნები

 • ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე როგორც ელექტრონული, ისე ამობეჭდილი სახით;
 • ნაშრომს უნდა ახლდეს რეზიუმე (მოცულობა - არაუმეტეს 1000 სიმბოლო) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
 • ნაშრომი უნდა შესრულდეს Microsoft Word-ში, ქართულენოვანი ტექსტი - Sylfaen, ინგლისურენოვანი - Times New Roman შრიფტებით;
 • შრიფტის ზომა -12, ინტერვალი -1,15;
 • ფურცლის ზომა A4, ველები: ზედა - 2.0 სმ, ქვედა - 2.0 სმ, მარცხენა - 2.5 სმ, მარჯვენა - 2.0 სმ;
 • ნაშრომის მოცულობა რეზიუმეს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს;
 • სამეცნიერო ნაშრომში დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის მითითების წესი იხ. www.gttu.edu.ge - სამეცნიერო შრომათა კრებული;
 • ნახატები, გრაფიკები, სქემები და სხვა თვალსაჩინოება შესრულებული უნდა იყოს .JPG, .TIFF ფორმატში; ფორმულები - Microsoft Equation - ში;
 • ნაშრომს უნდა დაერთოს მონაცემები ავტორის შესახებ (სამეცნიერო ხარისხი და წოდება, დაკავებული თანამდებობა და საკონტაქტო რეკვიზიტები: მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა).

 • ნაშრომში გამოქვეყნებულ მასალაზე პასუხისმგებელია ავტორი;
 • კრებულში გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილ ნაშრომს განიხილავს შესაბამისი კათედრა/მიმართულება და სათანადო რეკომენდაციით წარუდგენს სარედაქციო საბჭოს.

სამეცნიერო ნაშრომში დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის

მითითების წესი

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: 0101 - თბილისი, სამღერეთის N5

ტელ: /+99532/ 2661512; 577424277

ელ-ფოსტა: likascienses@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.gttu.edu.ge