განცხადებები და ანონსები

ინფორმაცია მომავალი მაგისტრებისათვის

18 ივლისი 2016

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საბანკო საქმე;
 • რეკრეაციული ტურიზმი;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა (IMBA);
 • კერძო/ სამართალი;
 • სისხლის სამართალი;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.


ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • პირადი განცხადება რექტორის სახელზე (სამაგისტრი პროგრამის მითითებით);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/და პასპორტის ასლი;
 • ოთხი ფერადი (3x4) ფოტოსურათი და ელ. ვერსია CD-ზე;
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი (2016 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ. სამართლის ფაკულტეტისათვის სავალდებულოა ნიშნების ფურცელი);
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი;
 • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საბუთების მიღება:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი - 2016 წლის 5 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა ) 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე; ჩარიცხვა: 22.09.2016
 • სამართლის ფაკულტეტი - 2016 წლის 31 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა ) 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე; ჩარიცხვა: 22.09.2016
 • სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 2016 წლის 5 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა ) 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე. ჩარიცხვა: 03.10.2016

მაგისტრატურის საფეხურზე კურსის სწავლის ღირებულება შეადგენს 2 250 ლარს.

სწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად.

ბრძანება N 01-01/59