გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისისი სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აგრძელებს საბუთების მიღებას 2023-2024 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: სისხლის სამართალიგამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება წერითი ფორმით (ტესტირება).

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (სისხლის სამართალი) - 21.09.2023 12:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 22.10.2023 12:00 სთ.საგამოცდო საკითხები

ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში
სპეციალობა: კერძო სამართალიგამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება წერითი ფორმით (ტესტირება).

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (კერძო სამართალი) - 21.09.2023 12:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 22.09.2023 12:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები

ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში

საბუთების მიღების ვადა: 01 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით. 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.