გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისისი სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აგრძელებს საბუთების მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: სისხლის სამართალიგამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება წერითი ფორმით (ტესტირება).

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (სისხლის სამართალი) - 28.09.2022 13:00 საათი
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 28.09.2022 11:00 საათისაგამოცდო საკითხები
სპეციალობა: კერძო სამართალიგამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება წერითი ფორმით (ტესტირება).

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (კერძო სამართალი) - 28.09.2022 13:00 საათი
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება - 28. 09.2022 11:00 საათი

საგამოცდო საკითხები

საბუთების მიღების ვადა: 23 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით.