განცხადებები და ანონსები

მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

24 ივლისი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2019-2020 სასწავლო წლის მაგისტრატურის სწავლების საფეხურის შემდეგ სპეციალობებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საბანკო საქმე;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.

სამართლის ფაკულტეტზე საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.

ინფორმაცია მაგისტრატურის საფეხურზე საგამოცდო თარიღების, გამოცდის ფორმისა და საგამოცდო საკითხების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ უნივერსიტეტის ვებ გვერდის შემდეგ ლინკებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი


მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება გთუნის რექტორის სახელზე;
 • ფერადი ფოტოსურათი (3x4) ამობეჭდილი, (4 ცალი) და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი დედანთან ერთად;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის(პასპორტის) ასლი დედანთან ერთად;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ვაჟებმა წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მისი ასლი;
 • გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 • ეცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);