2016 წლის მაისში გიწვევთ ტემპუსის პროექტის ფარგლებში მომზადებულ

სერტიფიცირებულ ტრენინგებზე და კონსულტაციებზე:

ტრენინგ-კურსები:

  • კროს-კულტურული კომუნიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში (Cross-cultural communication in business negotiations)
  • მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი (Sustainable tourism destination management)
  • ტურიზმის გიდის სტანდარტები (Cruise tourism guide standards)
  • სოციალური მედია და ინტერნეტ ტექნოლოგიები ტურიზმში (Social media and internet techologies in tourism)

ონსულტაციები:

  • ცვლილებების მენეჯმენტი (Change Management)
  • ორგანიზაციული განვითარება (Organizational Development)

დამატებითი ინფორმაცია

სააპლიკაციო ფორმა