განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

28 ივლისი 2022

შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი“ აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

აკადემიური ნიშნით:

  • სამართალის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამზე 5 (ვაკანტური ადგილი)

სწავლის დეტალური სფერო - საჯარო სამართალი

სასწავლო კურსი - კონსტიტუციური სამართალი

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

სასწავლო კურსი - სამართლის ისტორია

ვაკანტური ადგილი - ასისტენტ - პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - სისხლის სამართალი

სასწავლო კურსი - შედარებითი სისხლის სამართლი

ვაკანტური ადგილი - ასოცირებული პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - სისხლის სამართალი

სასწავლო კურსი - სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი და კერძო)

ვაკანტური ადგილი - ასისტენტ-პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - კერძო სამართალი

სასწავლო კურსი - სამოქალაქო სამართლი

ვაკანტური ადგილი - ასისტენტ-პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

  • ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 2 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება

ვაკანტური ადგილი : პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

  • იზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები) საბაკალავრო პროგრამა - 2 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

ვაკანტური ადგილი: ასოცირებული პროფესორი -აკადემიური ნიშნით - 1 საშტატო ერთეული

ასისტენტი- აკადემიური ნიშნით- 1 საშტატო ერთეული

  • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა - 10 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - ფსიქოლოგია

ვაკანტური ადგილი : პროფესორი- აკადემიური ნიშნით - 4 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი- აკადემიური ნიშნით - 3 საშტატო ერთეული

ასისტენტ-პროფესორი - აკადემიური ნიშნით - 3 საშტატო ერთეული

  • ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა - 3 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - ჟურნალისტიკა და რეპორტიორობა

ვაკანტური ადგილი : ასოცირებული პროფესორი- აკადემიური ნიშნით - 3 საშტატო ერთეული

პროფესიული ნიშნით:

  • ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 2 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება

ვაკანტური ადგილი : ასისტენტ-პროფესორი - პროფესიული ნიშნით - 2 საშტატო ერთეული

  • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - 7 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - ფსიქოლოგია

ვაკანტური ადგილი : ასოცირებული პროფესორი- პროფესიული ნიშნით - 5 საშტატო ერთეული

ასისტენტ-პროფესორი - პროფესიული ნიშნით - 2 საშტატო ერთეული

  • ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა - 2 (ვაკანტური ადგილი)

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - ჟურნალისტიკა და რეპორტიორობა

ვაკანტური ადგილი : ასისტენტ-პროფესორი - პროფესიული ნიშნით - 2 საშტატო ერთეული

ღია კონკურსი ცხადდება 2022 წლის 28 ივლისიდან 29 აგვისტოს ჩათვლით.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 30 აგვისტოდან 03 სექტემბრის ჩათვლით.

საკონკურსო პირობები იხილეთ

განცხადების ფორმა

პერსონალური ინფორმაცია

დოკუმენტების გადმოგზავნა შეგიძლიათ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr@gttu.edu.ge