განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანადებობის დასაკავებლად

25 ივლისი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სამართლის ფაკულტეტი

სამართლის საბაკალვრო პროგრამა

კერძო სამართლის კათედრა

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - საკორპორაციო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული


ქვედარგი/სპეციალიზაცია - ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები

ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

კონკურსში მონაწილეების საბუთების მიღება იწარმოებს: 2019 წლის 02 სექტემბრიდან 2019 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 23 სექტემბერს.

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2019 წლის 27 სექტემბერს.

განცხადების ფორმა

ანკეტის ფორმა

კონკურსის პირობების თაობაზე დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ

ან დარეკოთ შემდეგ ნომრებზე: 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91.

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

ბრძანება