განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი

26 ივლისი 2019

მიმდინარე წლის 26 ივლისიდან შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიმართულებით გამოცხადდეს კონკურსი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად 3 წლის ვადით.

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები

სასწავლო კურსი - საბანკო საქმის საფუძვლები

1 ვაკანტური ადგილი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები

სასწავლო კურსი - აუდიტი და კონტროლი

1 ვაკანტური ადგილი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები

დარგი/სპეციალობა - ტურიზმი

სასწავლო კურსი - სატრანსპორტო მომსახურება ტურიზმში.

1 ვაკანტური ადგილი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - მენეჯმენტი

სასწავლო კურსი - მმართველობითი აღრიცხვა და გადაწყვეტილების მიღება

1 ვაკანტური ადგილი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.

სასწავლო კურსი - მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფინანსური ანალიზი

1 ვაკანტური ადგილი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.

სასწავლო კურსი - საბუღალტრო აღრიცხვა კონტროლი და აუდიტი კომერციულ ბანკებში

1 ვაკანტური ადგილი

ბიზნესისა და ეკონომიკის მართვის კათედრა

საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამა

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.

სასწავლო კურსი - მონეტარული პოლიტიკა

1 ვაკანტური ადგილი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ფსიქოლოგია

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია

სასწავლო კურსი - უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგია;

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია I.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია II.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - მართვისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - კვლევის მეთოდები.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ინკლუზიური განათლების საფუძვლები.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - კონფლიქტის ფსიქოლოგია.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - კომუნიკაციის ტექნოლოგიები.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - კვლევის სტატისტიკური მეთოდები.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - სოციალური სტატისტიკა.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - სტრესის მართვა.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ფსიქოთერაპიის საფუძვლები.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - კლინიკური ფსიქოლოგია.

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - სოციალური პედაგოგიკა.

1 ვაკანტური ადგილი

ჟურნალისტიკის კათედრა

„ჟურნალისტიკის“ საბაკალავრო პროგრამა

სასწავლო კურსი - ფოტოგრაფია

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ახალი ამბების ჟურნალისტიკა

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - რადიო გადაცემის მომზადება - I ნაწილი

სასწავლო კურსი - რადიო გადაცემის მომზადება - II ნაწილი

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედიის პროგრამირება და პროდიუსინგი

2 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ეთიკა

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ინტერპერსონალური კომუნიკაციები

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - მეტყველების ტექნიკა 1

სასწავლო კურსი - მეტყველების ტექნიკა 2

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება I ნაწილი

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება II ნაწილი

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ოპერატორის ხელოვნება და მონტაჟი

2 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - გაზეთის წარმოება

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა I ნაწილი

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ოსტატობა II ნაწილი

2 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - საგამოძიებო ჟურნალისტიკა

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - დებატების პრინციპები და ტექნიკა

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედია

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - უცხოური მედია

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - მედიამენეჯმენტი

1 ვაკანტური ადგილი

ჟურნალისტიკის კათედრა

„მასობრივი კომუნიკაციის“ სამაგისტრო პროგრამა

სასწავლო კურსი - პოლიტიკა მედიაში

1 ვაკანტური ადგილი

სასწავლო კურსი - პრაქტიკული ტელეჟურნალისტიკა

1 ვაკანტური ადგილი

ინფორმატიკის კათედრა

პროგრამა: ტურიზმი

სასწავლო კურსები - გეოინფორმაციული სისტემების საფუძვლები,

გეოინფორმაციული სისტემები ტურიზმში

1 ვაკანტური ადგილი

კონკურსანტების საბუთების მიღება იწარმოებს მიმდინარე წლის 02 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით. (ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან – 16 საათამდე).

კონკურსი ჩატარდება მიმდინარე წლის 19, 20 სექტემბერს.

განცხადება

ანკეტა

კონკურსის თაობაზე დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ...

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი (ამონაწერი)

ბრძანება