გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სტუდენტთა დამოუკიდებელი, წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“, უნივერსიტეტის წესდებისა და სტუდენტური თვითმმართველობის დებულების ფარგლებში, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ასევე მის გარეთ.


სტუდენტური თვითმმართველობის შემადგენლობა:


ზურაბ შანშიაშვილი
- პრეზიდენტი;

მარიამ კაპანაძე - ვიცე–პრეზიდენტი;

ირაკლი ტალიკაშვილი - სამეცნიერო ღონისძიებათა კოორდინატორი;

ანა ჯინჯოლია - გასართობ ღონისძიებათა კოორდინატორი;

მიხეილ კვესელაძე - სპორტულ ღონისძიებათა კოორდინატორი;

ანა ედიშერაშვილი - გასართობ ღონისძიებათა კოორდინატორი;

დავით დილიძე - კულტურულ ღონისძიებათა კოორდინატორი;

ანა სადრაძე - კულტურულ ღონისძიებათა კოორდინატორი;

თიკა სიხარულიძე - სამეცნიერო ღონისძიებათა კოორდინატორი.