კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

უნივერსიტეტში წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა

17 მარტი 2011

2011 წლის 17 მარტს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში იურისტ ლევან დარბაიძის მონოგრაფიული ნაშრომის - „ალექსანდრე ამილახვრის სამართლებრივი შეხედულებები“ - პრეზენტაცია გაიმართა.

საუკუნეების მანძილზე დაგროვილი სამართლებრივი ცოდნის საღად გააზრება, მისი ობიექტურად შეფასება და დღევანდელობის საჭირბოროტო პრობლემების გადაწყვეტაში ამ ცოდნა-გამოცდილების მიზანმიმართულად გამოყენება თანამედროვე მკვლევართა უმთავრეს ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს. სწორედ ასეთი ხედვითა და თემისადმი დიდი პასუხისმგებლობით მიუდგა ავტორი თავის ნაშრომს და დღეს ამ თემით დაინტერესებულ მკითხველს შესანიშნავი სამაგიდო წიგნი შესთავაზა.

მისი თქმით, ნაშრომი ქართული სამართლის ისტორიაში იმ ძირითადი საკითხების მეცნიერული ანალიზის შედეგს წარმოადგენს, რომელთაც თანამედროვე საკონსტიტუციო, ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის საჭირბოროტო პრობლემების გადაწყვეტისას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. მონოგრაფიული კვლევის ძირითადი მიზანია ალექსანდრე ამილახვრის სამართლებრივ შეხედულებათა აქტუალობის მეცნიერულად დასაბუთება და იმის წარმოჩენა, თუ როგორ ჰქონდა მას ჩამოყალიბებული თავისი მოსაზრებანი საზოგადოებისა და სახელმწიფო მოწყობის სამართლებრივი საფუძვლების, მეფის არჩევის, ხელისუფლების დანაწილების, სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთდამოკიდებულების, რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელთა უფლებების დაცვის, საკანონმდებლო და სისხლის სამართლის საკითხების, სამართლიანი სასამართლოს შექმნის აუცილებლობის, სასჯელის უმაღლესი ზომის - სიკვდილით დასჯის, ადამიანის ბუნებითი უფლებებისა და კანონის წინაშე თანასწორობის შესახებ.

მონოგრაფიულ ნაშრომში ავტორი ვრცლად საუბრობს მე-18 საუკუნის საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობის, სახელმწიფო სამართლის ძირითადი ინსტიტუტების, საქართველოში ევროპელი განმანათლებლების იდეების გავრცელებისა და იმ გავლენის შესახებ, რომლებმაც გარკვეული კვალი დატოვეს ალექსანდრე ამილახვრის სამართლებრივი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაზე, სამეფო ხელისუფლების ბუნებისა და სამართლებრივი ფარგლების შესახებ, ასევე სამართლებრივი შეხედულებების რელიგიურ ასპექტებზე, კანონის მიღების წესსა და კანონის წინაშე თანასწორობისა და ბუნებითი სამართლის იდეების გავლენის შესახებ.

წიგნი განკუთვნილია იურისტების, ისტორიკოსების, პოლიტოლოგებისა და ქართული სამართლებრივი აზროვნების ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.