განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

20 იანვარი 2022

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

- ბიზნესის ადმინისტრირება

- ბიზნესის ადმინისტრირება

- ტურიზმი

- ჟურნალისტიკა

- ფსიქოლოგია

შენიშვნა: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსზე გადმომსვლელ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ სწავლა გააგრძელონ მენეჯმენტის სპეციალობაზე.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

- საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

- საბანკო საქმე

- მასობრივი კომუნიკაცია

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

- სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

- სისხლის სამართალი

- კერძო სამართალი

მობილობით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გაითვალისწინონ:

1. ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის უნივერსიტეტში გამოცხადების/ონლაინ რეგისტრაციის და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა - 2022 წლის 11 თებერვლიდან -17 თებერვლის ჩათვლით;

2. სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობით გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება და გაცნობა 2022 წლის 11 თებერვლიდან -17 თებერვლის ჩათვლით;

3. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სამართლებრივი აქტის პროექტის სასწავლო უნივერსიტეტის რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა - 2022 წლის 18 თებერვალი;

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შპს „გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში“ მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოადგენონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

- განცხადება (რექტორის სახელზე);

- სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- პირადობის მოწმობის ასლი;

- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);

- სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;

- სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით).

მობილობით გადმოსული სტუდენტებისათვის მიმდინარე წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასური შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შესავსებად აუცილებელია: 1:მეილის ქონა Google(Gmail)-ზე!!!

2: ფორმის შევსებამდე შედით თქვენს მეილზე.

3: იხილეთ რექტორის სახელზე შესავსები განაცხადის ნიმუში.

დამატებითი კითხვებისთვის მიმართეთ: 577 32 17 16