ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრის მიზნები და ამოცანები

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა უზრუნველყოფს ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებულ სასწავლო პროცესს.

კათედრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მუდმივი ზრუნვა საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რისთვისაც შემუშავებულია ძირითად მიმართულებათა გეგმა, რომელიც გულისხმობს მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე აკადემიური პერსონალის მოზიდვას, ძირითადი და არჩევითი სასწავლო კურსის შესატყვისი საგნების სილაბუსების მომზადებას, მუდმივი განახლებისა და დახვეწის პროცესის მართვას, ანალიზისა და მონიტორინგის მექანიზმების ურთიერთქმედებას და  დუბლირების გამორიცხვას.

კათედრა უზრუნველყოფს სწავლების თანამედროვე ევროპული ფორმებისა და მეთოდების დანერგვის საშუალებებს, ელექტრონული საგამოცდო ტესტ-გლოსარიუმების შემუშავების ხელშეწყობას, კათედრის პროფესორ-მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებას, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და საერთაშორისო კონფერენციებში მათ მონაწილეობას.

კათედრის საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად ითვლება სტუდენტთა სამეცნიერო და ანალიტიკური კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხელშეწყობა, სტუდენტთა ჩართულობა ადგილობრივი თუ საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლების საუნივერსიტეტო საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა.

კათედრა მუდმივად ნერგავს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს და იყენებს მოქნილ ტექნოლოგიებს სტუდენტთა პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და  კარიერულ ზრდაში.