განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება შიდა მობილობა!

17 იანვარი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობას ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის სწავლების შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);
 • ტურიზმი;
 • ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საბანკო საქმე;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.

საბუთების მიღება ფაკულტეტებზე იწარმოებს 2020 წლის 10 თებერვლიდან - 18 თებერვლის ჩათვლით.

მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

 • განცხადება (რექტორის სახელზე);
 • ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით);
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 • პირადობის მოწმობის ასლი.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...