განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება შემოდგომის სემესტრის მობილობა

6 აგვისტო 2021

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სწავლების შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბიზნესისადასოციალურიმეცნიერებებისფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები)
 • ტურიზმი
 • ჟურნალისტიკა
 • ფსიქოლოგია

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
 • საბანკო საქმე
 • მასობრივი კომუნიკაცია


სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • სისხლის სამართალი
 • კერძო სამართალი

ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის უნივერსიტეტში ონლაინ რეგისტრაციის და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა - 2021 წლის 6 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით.

მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება (რექტორის სახელზე);
 • სრული ზოგადი/ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებლი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით).


ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შესავსებად აუცილებელია: 1:მეილის ქონა Google(Gmail)-ზე!!!

2: ფორმის შევსებამდე შედით თქვენს მეილზე.

3: იხილეთ რექტორის სახელზე შესავსები განაცხადის ნიმუში.