განცხადებები და ანონსები

ყურადღება, ცხადდება რიგგარეშე მობილობა

10 სექტემბერი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2018-2019 სასწ/წ შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობას:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები) - 10 ადგილი;
 • ტურიზმი - 10 ადგილი;
 • ჟურნალისტიკა - 4 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია - 7 ადგილი.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • სამართალი - 10 ადგილი.

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა უნივერსიტეტში რეგისტრაციის ვადები:

 • სტუდენტის რიგგარეშე მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა - 2018 წ. 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით;
 • რიგგარეშე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სამართლებრივი აქტების პროექტების ცენტრში წარდგენის ვადა - 2018 წლის 21 - სექტემბრიდან 24 სექტემბრის ჩათვლით
 • სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის თაობაზე ბრძანების გამოცემის ვადა - 2018 წლის 2 ოქტომბერი.

მობილობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • განცხადება (რექტორის სახელზე);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/და პასპორტის ასლი;
 • 2 ფერადი (3x4) ფოტოსურათი და ელ. ვერსია CD-ზე;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი);
 • სამხედრო-სავალდებულო აღრიცხვის მოწმობის ასლი;
 • სწავლის ქირის ¼ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ბანკი თიბისი).