განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება რიგგარეშე მობილობა

27 თებერვალი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2017-2018 სასწ/წ გაზაფხულის სემესტრის რიგგარეშე მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები)

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
  • საბანკო საქმე

რიგგარეშე მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა - 2018 წლის 27 თებერვლიდან 16 მარტის ჩათვლით.

მობილობით დაინტერესებულებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  • განცხადება (რექტორის სახელზე);
  • სტუდენტის პირადი საქმის ასლები:

- სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- პირადობის მოწმობის ასლი;

- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;

- სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით).

რიგგარეშე მობილობით განპირობებული განსხვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ!

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ...