განცხადებები და ანონსები

ყურადღება, ცხადდება კონკურსი მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობაზე

5 თებერვალი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი მიმდინარე წლის 5 თებერვლიდან აცხადებს კონკურსს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ინფორმატიკის კათედრა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

სასწავლო კურსი - საბანკო საქმის ელექტრონული სისტემები - ბანკი 2000

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.

კონკურსანტების საბუთების მიღება იწარმოებს მიმდინარე წლის 20 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით (ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან – 16 საათამდე).

კონკურსი ჩატარდება მიმდინარე წლის 7 მარტს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის 14 მარტს.

კონკურსანტის განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა

დაწვრილებითი ინფორმაცია კონკურსის თაობაზე იხილეთ...


საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

ბრძანება