განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება კონკურსი გაცვლით პროექტში მონაწილეობის მსურველთათვის

9 სექტემბერი 2021

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა ღია კონკურსს ERASMUS + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში პეიჩის უნივერსიტეტში (პეიჩი, უნგრეთი) სწავლის მსურველთათვის 2021-2022 სასწავლო წლის II სემესტრისათვის (მობილობის ხანგრძლივობა: 6 თვე).

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ სამართლის ფაკულტეტის მხოლოდ იმ სტუდენტებს, რომლებიც შემოდგომის სემესტრისთვის იქნებიან საბაკალავრი პროგრამის მეორე/მესამე კურსზე.

შერჩევის კრიტერიუმები:

1. მაღალი აკადემიური მოსწრება;

2. ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (ენის ცოდნა შემოწმდება საუნივერსიტეტო გამოცდით ინგლისურ ენაში);

3. სხვა უნარები და მიღწევები (კონფერენციებში, ტრენინგებში, მასტერ კლასებში, საუნივერსიტეტო აქტივობებში მონაწილეობა და სხვა).


კონკურსი ჩაარდება 3 ეტაპად:

I ეტაპი: საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენა (ელ. ფორმატში);

II ეტაპი: ტესტირება ინგლისურ ენაში;

III ეტაპი: საკონკურსო პრეზენტაციების წარმოდგენა;

I ეტაპი: საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენა;

წარმოსადგენი დოკუმენტები (ელ ფორმატში, გთხოვთ ატვირთოთ ბმულზე რეგისტრაციის გავლის დროს).

განაცხადი მონაწილეობის შესახებ (გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHP_xDsJ6bzASPYMlgMvuTZvCAYGR2ULG4z7Bt65gG3YJRgw/viewform?usp=pp_url

და ატვირთოთ ყველა წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ელ.ვერსია).

1. CV ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

2. Erasmus+პროგრამაში მონაწილეობის სამოტივაციო წერილი (ქართულად და ინგლისურად);

3. აკადემიური ცნობა (GPA ქულათა რაოდენობის მითითებით);

4. რეკომენდაცია (გაიცემა შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ);

5. კონფერენციებში, ტრენინგებსა და სხვა შემეცნებით-საგანმანათლებლო აქტივობებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და/ან სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).


II ეტაპი: ტესტირება ინგლისურ ენაში

ერჩევის III ეტაპზე გადასულ სტუდენტებს ევალებათ:

წარმოადგინონ მაქსიმუმ 20 წუთიანი პრეზენტაციები (Power Point-ში, ინგლისურ ენაზე):

  • თემა : უნგრეთი და საქართველო (10 წთ.)
  • შერჩეული თემა სპეციალობის მიხედვით (10 წთ.)

მნიშვნელოვანი თარიღები:

17.10.2021 - საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა (დაგვიანებით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ მიიღება)

19.10.21- 23. 10.2021- კომისიის მიერ დოკუმენტაციის განხილვა და II ეტაპზე გადასულ სტუდენტთა გამოვლენა;

25.10.2021 - გამოცდა ინგლისურ ენაში;

28.10.2021 - პრეზენტაციების კონკურსი, კომისიის საბოლოო დასკვნა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ:

საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება

პროფ. ინგა დიაკონიძე

ელ.ფოსტა: inga.diakonidze@gttu.edu.ge