განცხადებები და ანონსები

ყურადღება, ცხადდება კონკურსი აკადემიურ თანამდებობაზე

17 დეკემბერი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სამართლის ფაკულტეტი


მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - სამოქალაქო სამართლის პროცესი

ვაკანტური ადგილი - ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - სამოქალაქო სამართალი

ვაკანტური ადგილი - ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

მიმართულება - სამართალი

დარგი/სპეციალობა - სისხლის სამართალი

ქვედარგი/სპეციალიზაცია - სისხლის სამართლის მატერიალური ნაწილი

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი


მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება და სამართალი

დარგი/სპეციალობა - ბიზნესის ადმინისტრირება

ქვედარგი/სპეციაალიზაცია - მენეჯმენტი

ვაკანტური ადგილი - ასოცირებული პროფესორი -1 საშტატო ერთეული

მიმართულება - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

დარგი/სპეციალობა - ეკონომიკა

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი -1საშტატო ერთეული

ასისტენტი- 1 საშტატო ერთეული

მიმართულება - მათემატიკა და სტატისტიკა

დარგი/სპეციალობა - სტატისტიკა

ვაკანტური ადგილი - ასოცირებული პროფესორი- 1 საშტატო ერთეული

მიმართულება - პერსონალური მომსახურებები

დარგი/სპეციალობა - მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება

ქვედარგი/სპეციაალიზაცია - ტურიზმი

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი -1საშტატო ერთეული

საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 01 თებერვლიდან 2021 წლის 12 თებერვლის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე.

ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, აკადემიურ კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს შეეძლებათ:

- უნივერსიტეტში საბუთების შემოტანა 4 და 11 თებერვალს, 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე

ან

-1 თებერვლიდან 12 თებერვლის ჩათვლით, მოთხოვნილი დოკუმენტაციის გადმოგზავნა ელექტრონულ მისამართზე info@gttu.edu.ge

კონკურსი ჩატარდება: 2021 წლის 18 თებერვალს (ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი) და 19 თებერვალს (სამართლის ფაკულტეტი).

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2021 წლის 25 თებერვალს.


კონკურსის პირობები იხილეთ დაწვრილებით


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი 1

(დადგენილება)

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი 2

(დადგენილება)

ბრძანება 01-02/03


განცხადების ფორმა

კონკურსანტის ანკეტა