განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

20 აპრილი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის

სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს

ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის კათედრა

1 ასოცირებული პროფესორი

ჟურნალისტიკის კათედრა

1 ასოცირებული პროფესორი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

1 ასოცირებული პროფესორი

ინფორმატიკის კათედრა

1 ასოცირებული პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 21 მაისიდან 2018 წლის 29 მაისის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 5 ივნისს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 11 ივნისს.


კონკურსის თაობაზე დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ....

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი # 1

ბრძანება აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ


კონკურსანტის ანკეტა

განცხადების ნიმუში