განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა!

28 იანვარი 2021

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობას.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);
  • ტურიზმი;
  • ფსიქოლოგია;
  • ჟურნალისტიკა

სამართლის ფაკულტეტი
  • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი
  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • საბანკო საქმე;
  • მასობრივი კომუნიკაცია
სამართლის ფაკულტეტი
  • სისხლის სამართალი;
  • კერძო სამართალი
საბუთების მიღება ფაკულტეტებზე იწარმოებს 2021 წლის 12 თებერვლიდან 2021 წლის 19 თებერვლის ჩათვლით.