განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება გაზაფხულის სემესტრის მობილობა!

15 იანვარი 2019

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობას.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);
  • ტურიზმი;
  • ჟურნალისტიკა;
  • ფსიქოლოგია.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • საბანკო საქმე;
  • მასობრივი კომუნიკაცია.

ამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სამართალი.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სისხლის სამართალი;
  • კერძო სამართალი.

მობილობის წესით ჩასარიცხ სტუდენტთათვის ვაკანტური ადგილების შესახებ წერილობითი განაცხადის ცენტრში (თანდართული ელექტრონული ფორმა) წარდგენის ვადაა 2019 წლის 11 იანვრის ჩათვლით.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ