განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება 2019-2020 ს.წ. შემოდგომის სემესტრის მობილობა

25 ივლისი 2019

გთუნი აცხადებს 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობას!


მობილობის ფარგლებში გადმომსვლელი სტუდენტები:

 • ისარგებლებენ სწავლის საფასურის 25 %-იანი შეღავათით, ერთი წლის განმავლობაში;
 • განსახვავებული კრედიტების ათვისება მოხდება უფასოდ.


მობილობის განხორციელება შესაძლებელია შემდეგ სპეციალობებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • იზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);
 • ტურიზმი;
 • ჟურნალისტიკა;
 • ფსიქოლოგია.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • აერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საბანკო საქმე;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • სამართალი

ამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.

უნივერსიტეტში მობილობის მსურველთა გამოცხადების და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადაა - 2019 წლის 02 სექტემბრიდან -13 სექტემბრის ჩათვლით.

მობილობის მსურველებმა უნივერსიტეტში უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება (რექტორის სახელზე);
 • სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით).


დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ